Vårt löfte

”På Hansa Biopharma ser vi framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.

Vi arbetar målmedvetet mot ett marknadsgodkännande för den första behandlingen som skulle kunna möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter.”

 

Søren Tulstrup VD och koncernchef, Hansa Biopharma

Vår vision

En värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv.

Vårt uppdrag

Vi utnyttjar vår unika enzymteknologiplattform för att utveckla innovativa, livräddande och livsförbättrande immunmodulerande behandlingar, vi tar dessa till de patienter med sällsynta sjukdomar som behöver dem och skapar därigenom värde för hela samhället.

right-photo-mask
left-photo-mask

Vårt mål är att skapa värde för patienter med sällsynta sjukdomar, för sjukvården, samhället och våra aktieägare. Vi strävar efter att utveckla behandlingar för patienter med betydande medicinska behov, och tar våra läkemedel hela vägen från laboratoriet till patienterna.

Aktuella händelser

Europeiska kommissionen har villkorligt godkänt Idefirix (imlifidase) för desensitiseringsbehandling av hög-sensitiserade vuxna patienter som har genomgått en njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator.

Vi för en dialog med FDA i USA angående en möjlig regulatorisk väg framåt.

Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling också fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skov-vis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Vi för en dialog med FDA i USA angående en möjlig regulatorisk väg framåt.

Vi har initierat tre kliniska fas 2 studier inom autoimmuna indikationer; Guillain-Barrés syndrom (GBS), Goodpastures syndrom (anti-GBM-antikroppssjukdom) och akut antikroppsmedierad avstötning (AMR) vid njurtransplantationer. Rekryteringen av patienter till den prövarinitierade fas 2-studien inom anti-GBM har slutförts, vilket utgör en viktig milstolpe för Hansa Biopharma´s expansion utanför transplantationsområdet.

Vi har valt en läkemedelskandidat inom NiceR-programmet och utforskar möjligheterna med upprepad dosering vid en rad sjukdomstillstånd, inklusive återkommande skov av autoimmuna sjukdomar, kronisk avstötning av transplantat, förbehandling inom immunonkologi och som kombinationsbehandling med genterapi.

Strategiska prioriteringar

Etablera en kommersiell och medicinsk plattform i Europa.

Få marknadsgodkännande i Europa för imlifidase som en behandling av högsensitiserade patienter för att möjliggöra njurtransplantation. Genomföra en ny randomiserad, kontrollerad studie i USA, inom ramen för njurallokeringssystemet KAS, för att stödja en BLA-ansökan 2023.

Undersöka potentialen hos imlifidase inom autoimmuna indikationer och efter transplantation.

Ta fram en ny grupp immunmodulerande enzymer som möjliggör upprepad dosering vid skovvis återkommande sjukdomar (NiceR) till klinisk utveckling.

Undersöka potentiella kombinationsterapier med imlifidase inom genterapi och cancer.