Bolagsstyrning

Bilden nedan illustrerar Hansa Biopharmas bolagsstyrningsmodell. Den visar även bolagens centrala organ under 2020. Mer information om väsentliga externa och interna regler och policyer som påverkar bolagsstyrningen återfinns i vår årsredovisning för 2019.

Bolagsstyrning

Årsredovisning 2019

Styrelseutskott

Revisionsutskottet har fram till årsstämman bestått av Eva Nilsagård, ordförande, Mats Blom och Andreas Eggert. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen. Revisionsutskottet ska fullgöra de uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag och i Koden.

 • Revisionsutskottet har följande huvudsakliga uppgifter:
 • övervaka bolagets finansiella rapportering,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, interna revision och riskhantering,
 • informera sig om revision av årsredovisningen och koncernredovisning,
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
 • besluta om riktlinjer för andra tjänster än revisionstjänster som den externa revisorn kan tillhandahålla bolaget.

Hansa Biopharma AB:s valberedning inför årsstämman 2020 består av Erika Kjellberg Eriksson (som representant för Nexttobe), Anna Sundberg (som representant för Handelsbanken fonder), Sven Sandberg (som representant för Thomas Olausson och Gladiator) och Anna Sundberg som representant för Handelsbanken fonder, Sven Sandberg som representant för Thomas Olausson och Gladiator och Ulf Wiinberg (styrelsens ordförande). Erika Kjellberg Eriksson är ordförande i valberedningen. Ulf Wiinberg är sammankallande.

Valberedningen förbereder ett förslag vad gäller antal styrelseledamöter och de personer de föreslår att stämman ska välja till styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och ett förslag till arvode för ordförande och övriga styrelseledamöter, såväl som ett förslag till ersättning för styrelseledamöternas utskottsarbete. Valberedningen föreslår också revisor inklusive revisionsarvode. Slutligen föreslår valberedningen principer för valberedningen inför årsstämman 2021. Förslagen kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman 2020.

Principer för utseende av valberedningen

Det vetenskapliga utskottet består efter årsstämman 2019 av Anders Gersel Pedersen, ordförande, Birgit Stattin Norinder och Andreas Eggert. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

 • Det vetenskapliga utskottet har följande huvudsakliga uppgifter:
 • bistå styrelsen med rekommendationer avseende bolagets forsknings-och utvecklingsstrategier och möjligheter,
 • utföra sådana andra uppgifter som bedöms nödvändiga eller lämpliga i samband med utförandet av ovanstående, och utföra sådana andra uppgifter som styrelsen från tid till annan anvisar.

Ersättningsutskottet har efter årsstämman 2019 bestått av Birgit Stattin Norinder, ordförande, Ulf Wiinberg och Anders Gersel Pedersen. Ersättningsutskottet ska fullgöra de uppgifter som anges I Koden. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att

 • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om,
 • följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
 • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
Ersättning till ledande befattningshavare

Stämmor

Bolagsstämma

Klicka här för att gå med i webinaret klockan 15:00 CET den 24 juni 2020

Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359, med säte i Lund, kallar till årsstämma tisdagen den 23 juni 2020 kl. 15:00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14:00 och avbryts när stämman öppnas.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (COVID-19) har Hansa Biopharma vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 23 juni 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

 • Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på www.hansabiopharma.com, under avsnitt Detta är Hansa, underavsnitt Bolagsstyrning, under Bolagsstämma 2020.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
 • Endast ett kortare anförande av VD kommer att genomföras på stämman.
 • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Aktieägare erbjuds möjligheten att följa årsstämman live via en webbsändning, men inte formellt närvara som aktieägare på distans. En länk till webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på Hansa Biopharmas hemsida, www.hansabiopharma.com, avsnitt Detta är Hansa, underavsnitt Bolagsstyrning, under Bolagsstämma 2020.
 • Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (COVID-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Hansa Biopharma följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets hemsida, www.hansabiopharma.com.

Rätt att delta vid årsstämman

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2020, dels senast den 16 juni 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Advokatfirman Vinge KB, Att: Stephanie Stiernstedt, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till hansabiopharma@vinge.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 juni 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

Hansa Biopharma AB (publ), org. nr 556734-5359, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 17.00 i hörsalen bredvid bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Registreringen börjar kl. 16.30 CEST och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta vid årsstämman

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägaren vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 maj 2019 samt göra en anmälan till bolaget om sin avsikt att delta i årsstämman senast den 16 maj 2019. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Hansa Biopharma AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till agm@hansabiopharma.com. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, telefon dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares eller värdepappersmäklares namn måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta vid årsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 maj 2019 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) kallar till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 maj 2018, dels senast den 23 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Hansa Medical AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till hansamedical@vinge.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2017 kl. 17.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2017, dels senast samma dag till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till hansamedical@fredersen.se eller per fax 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB.pdf Rösträttsfullmakt.pdf Valberedningens motiverade yttrande 2017 final.pdf Hansa Medical Årsredovisning 2016.pdf Revisorsyttrande.pdf Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavaref.pdf Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.pdf

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas till årsstämma den 11 maj 2016 kl. 17.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och pågår fram till det att stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2016, dels senast den 4 maj 2016 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till hansamedical@fredersen.se eller per fax 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ) Rösträttsfullmakt Hansa Medical Årsredovisning 2015 Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledandebefattningshavare Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Revisors yttrande

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 29 oktober 2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) Fullmaktsformulär.pdf Protokoll fört vid Extra Bolagsstämma i Hansa Medical AB (pub) den 29 oktober 2018.pdf

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 11 december 2018 kl. 10.00 i Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 72 i Lund.

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) Fullmaktsformulär.pdf Protokoll fört vid Extra Bolagsstämma i Hansa Medical AB (pub) den 11 december 2018.pdf

Incitamentsprogram

Som en del av bolagsstrategin och för att behålla och motivera våra medarbetare beslutade årsstämmorna för 2018, 2016 och 2015 att anta långsiktiga incitamentsprogram.

Årsstämman 2019 beslöt att anta ett aktieoptionsprogram, SOP 2019. SOP 2019 består av två optionsserier:
Serie 1 – Teckningsoptioner, och serie 2 – Personaloptioner.
Serie 1 består av högst 169 848 teckningsoptioner som kan överföras till de ledande befattningshavare som är skattepliktiga i Sverige. Teckningsoptionerna kan utnyttjas efter cirka tre år (intjänandeperioden), varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för att teckna sig för stamaktier i bolaget under en period om en månad. Överföringen till deltagarna görs till en kurs som motsvarar optionernas marknadsvärde
vid tidpunkten för överföringen. Bolaget kommer, före skatt, att subventionera upp till 100 procent av priset för överföringen av teckningsoptionerna genom en kontant engångssubvention som erbjuds till deltagarna.
Serie 2 består av högst 268 705 personaloptioner som kan överföras till ledande befattningshavare. För varje personaloption har innehavaren rätt att teckna sig för en ny stamaktie i Hansa Biopharma AB. Optionerna har tilldelats utan vederlag. Personaloptionerna har en intjänandeperiod på tre år (”intjänandeperioden”), varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna under en period om en månad. För varje tecknings- eller personaloption har innehavaren rätt att teckna sig för en ny stamaktie i Hansa Biopharma till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de tio (10) handelsdagar som direkt föregår erbjudandet om att teckna sig för teckningsoptionerna.
För att finansiera SOP 2019 (inklusive hänförliga sociala avgifter) beslutade årsstämman 2019 vidare att bemyndiga styrelsen att emittera högst 438 553 stamaktier, varvid bolagets aktiekapital får utökas med högst 438 553 SEK.

Läs mer Läs mindre

Hansa Biopharma AB:s årsstämma den 22 maj 2019 beslöts att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019). I enlighet med villkoren i LTIP 2019 kan vissa nyckelmedarbetare delta i programmet och dessa har rätt att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktier (en ”aktierätt”) som, under förutsättning att vissa förutbestämda prestationsvillkor (som finns sammanfattade i korthet nedan) och övriga kriterier uppfylls, ger deltagarna rätt att vederlagsfritt förvärva stamaktier i Hansa Biopharma AB. Varje enskild aktierätt representerar rätten att förvärva en aktie och ska löpa under en intjänandeperiod om tre år med början den dag den allokeras till en deltagare (”intjänandeperioden”). Det slutliga antalet aktier som en deltagare har rätt att erhålla är, bland andra villkor, beroende av att följande prestationsvillkor uppfylls under intjänandeperioden (”prestationsvillkoren”):

Villkor 1: Erhålla marknadsgodkännande i EU från EMA

Villkor 2: Erhålla marknadsgodkännande i USA från FDA

Villkor 3: Total avkastning till aktieägarna (TSR) på minst 25 procent

Högst 550 699 aktierätter kan delas ut till deltagarna i samband med LTIP 2019 från dagen som följer på årsstämman 2019 fram till dagen före årsstämman 2020. För att finansiera LTIP 2019 (inklusive sociala avgifter) beslutade årsstämman 2019 vidare att bemyndiga styrelsen att emittera högst 715 910 C-aktier, vilka kan konverteras till stamaktier, varvid bolagets aktiekapital inte får utökas med mer än 715 910 SEK. C-aktierna emitterades och köptes av företaget i september 2019. Per den 31 December 2019 innehade företaget 1 421 457 C-aktier som egna aktier.

Långsiktigt incitamentsprogram 2018

Årsstämman i Hansa Medical den 29 maj 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Hansa Medical, innebärande att sammanlagt högst 52 individer inom Hansa Medical-koncernen kan delta. Deltagarna i programmet ges möjlighet att välja att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde och/eller vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att erhålla aktier i Bolaget.  

Inom ramen för programmet kan högst 491.419 teckningsoptioner eller 297.902 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktierätter till deltagare vid slutet av programmet samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera högst 391.503 C-aktier, varav 93.601 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka sociala avgifter, ett bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i programmet samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Läs mer Läs mindre

Långsiktigt Incitamentsprogram 2016

Vid extra bolagsstämma i Hansa Medical den 21 november 2016 beslöts att anta ett långsiktiga incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram riktat till anställda i koncernen (”LTIP 2016”). LTIP 2016 har utformats för att motivera och behålla kompetenta medarbetare och för att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål.

Deltagare som, med vissa undantag, är anställda av Hansa Medical under hela löptiden om tre år kommer vid utgången av perioden att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsaktier, dvs. noterade Hansa Medical-aktier, under förutsättning att totalavkastningen (avkastningen till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under intjänandeperioden) på bolagets stamaktie under programmets löptid överstiger 25 procent (maximal tilldelning erhålls om totalavkastningen uppgår till 100 procent).

Per den 19 maj 2017 hade 26 personer valt att delta i LTIP 2016 innebärande att det sammanlagda antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt LTIP 2016 högst kommer att uppgå till 289.750 stamaktier. Tillsammans med högst 96.000 stamaktier som kan användas för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2016 motsvarar detta totalt 1,1 procent av befintligt antal stamaktier i Hansa Medical. Kostnader för LTIP 2016 redovisas enligt IFRS 2. Se styrelsens förslag till bolagsstämman för ytterligare detaljer.

Läs mer Läs mindre

Ersättningspolicy

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämman 2019 beslutade att arvoden till styrelsen för arbetet under 2019 skulle utgå med 900 000 SEK till styrelsens ordförande samt 300 000 SEK till vardera övriga ledamöter, 75 000
SEK till ordförande och 40 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordförande och 25
000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 SEK vardera till styrelseledamöter som ingår
i det vetenskapliga utskottet. Avtal om avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter.

Läs mer

 

Ersättning till VD

 

Löner och andra ersättningar till VD

Lön och andra förmåner m.m.
Under 2019 var ersättningen till VD 7 014 KSEK i lön, bonus och övriga förmåner.

Uppsägningstider och avgångsvederlag
Vid uppsägning, från bolagets sida gäller en uppsägningstid på högst sex månader. Fast lön under uppsägningstiden och ett eventuellt avgångsvederlag får inte tillsammans överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontanta lönen för 18 månader för VD, dvs. 6 plus 12 månader.

Pensionsersättningar
VD ansvarar själv för sin pensionsavsättning, bolaget har därmed inga direkta pensionskostnader för VD.

Läs mer

 

Ersättning till revisorer

KPMG och Wilkins Kennedy Audit Service utför revisionsuppdrag för Hansa Biopharma. Arvodet för revisionsuppdrag uppgick till 1,465 MSEK under 2019. Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen.

Läs mer

 

Policy för styrelsen

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens verksamhet och utveckling, dess ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning och organisation, affärsplaner, finansiella planer och budget samt beslutas om väsentliga avtal, större investeringar och åtaganden samt finans-, informations- och riskhanteringspolicy.

Styrelsen ska även se till att bolaget upprättar en insiderinstruktion. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsen och dess utskott i förekommande fall. Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt definierar verkställande direktörens befogenheter.

Enligt Koden ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

left-photo-mask

Utvärdering av styrelsens arbete

Enligt Koden ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsens arbete har utvärderats genom att styrelseordförande i slutet av 2019 har intervjuat alla styrelseledamöter med ett antal frågor om styrelsens verksamhet. Resultatet från utvärderingen har redovisats muntligen för styrelseledamöterna och valberedningens ledamöter.

 

 

Ledningens aktietransaktioner

Transaktionsöversikt